Gentle Teaching

 

kwal-van-leven

 

Gentle Teaching training voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Het begeleiding van mensen met een lichte verstandelijke beperking – of met een andere cognitieve ontwikkelingsstoornis als ASS of ADHD – kan zeer complex zijn.

 

De meeste van deze mensen wonen min of meer zelfstandig in de samenleving met begeleiding ‘op afstand’.  Met de meeste van hen gaat het we goed. Ze kunnen zich behoorlijk redden en – dat is belangrijker – ze accepteren de hulp en ondersteuning van anderen als ze dat nodig hebben.

Er is echter ook een groep mensen waar het niet altijd goed mee gaat en die geen hulp accepteren. Soms komt dit doordat ze zelf vinden dat ze geen hulp nodig hebben. Vaak echter ook doordat ze negatieve herinneringen hebben aan goedbedoelde hulp door ouders en hulpverleners; ervaringen dat ze betutteld zijn of dat ze zich gekritiseerd of afgewezen voelden als ze niet konden voldoen aan de verwachtingen van anderen. Sommige – en dat zijn er waarschijnlijk meer dan we denken – zijn ernstiger geschaad in de relatie met anderen doordat ze herinneringen hebben aan fysiek geweld en/of seksueel misbruik.

 

Om mensen die geen vertrouwen hebben in de hulpverlening werkelijk te kunnen begeleiden, is het noodzakelijk eerst een sterke vertrouwensrelatie op te bouwen. Dat kan een gecompliceerd proces zijn.

 

Naast de groep mensen die in de samenleving woont, zijn er ook mensen met een lichte verstandelijke beperking die in een WLZ instelling wonen. Dit betreft voornamelijk mensen waar sprake is van ernstige gedragsproblematiek (anders krijgen ze geen indicatie voor verblijf in een instelling). Deze groep mensen is bijna per definitie moeilijk begeleidbaar en ook hier is veelal sprake van slechte, zo niet getraumatiseerde relaties met de begeleiding. Ook hier geldt dat het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie prioriteit nummer 1 is om deze mensen weer op een positieve manier verder te kunnen helpen. Een complicerende factor bij het werken in een instelling is dat de mensen vaak in groepsverband wonen met anderen met een vergelijkbare problematiek. Hierdoor kunnen ze elkaar in hun negatieve gevoelens ten opzichte van de begeleiding behoorlijk versterken.

 

Inhoud van de training 

Gentle Teaching is vooral gericht op de ontwikkeling van de relatie tussen begeleider en de persoon. Als de familie een belangrijke rol speelt bij de ondersteuning van de persoon, zal ook die relatie onderdeel uit moeten maken van de Gentle Teaching strategie. Om Gentle Teaching goed toe te kunnen passen, is het belangrijk dat begeleiders die ermee werken voldoende geschoold zijn. De basistraining die hiervoor ontwikkeld is, heeft de volgende modulen:

  • 1.Introductie en theoretische uitgangspunten

In deze module wordt uitvoerig ingegaan op het belang van de goede relatie, waarom het voor de persoon moeilijk kan zijn om open te staan voor de relatie, wat de ontwikkeling van de relatie vraagt van de begeleiding qua manier van communiceren met, en aanwezig zijn bij de persoon. Afhankelijk van andere methodieken waar de deelnemers mee werken wordt besproken hoe Gentle Teaching in combinatie met deze methodieken ingezet kan worden.

  • 2. Beeldvorming over de persoon

Het beeld dat de begeleider over de persoon heeft is niet alleen bepalend voor het handelen van de begeleider, maar ook in sterke mate voor de gevoelens die de persoon bij de begeleider oproept. Een goede beeldvorming is daarom belangrijk. In deze module wordt het beeld over de personen nadrukkelijk opgebouwd op basis van de uitgangspunten van Gentle Teaching. Gekeken wordt onder meer naar de invloed van een eventueel disharmonisch ontwikkelingsprofiel, naar de gevolgen van de combinatie van de beperking en opgedane levenservaringen, naar de potenties en talenten van de persoon en ook naar de problemen die hij in het dagelijks leven kan ervaren.

  • 3.Betekenis van Gentle Teaching voor de begeleider

Van de begeleider wordt verwacht dat hij met een persoonlijke betrokkenheid met de persoon omgaat. Het vinden van een verantwoorde balans tussen nabijheid en afstand is daarvoor noodzakelijk. Er wordt uitgebreid ingegaan op de gevoelens die door de persoon kunnen worden opgeroepen en hoe de begeleider hier op een constructieve manier mee om kan gaan. Er wordt ook uitvoerig stil gestaan bij de vele dilemma’s waar de begeleider mee wordt geconfronteerd en wat dit voor hem/haar betekent.

  • 4.Gentle Teaching integreren in de grondhouding

Door de uitgangspunten van Gentle Teaching te integreren in de grondhouding wordt niet alleen de authenticiteit van de begeleider versterkt, maar er wordt ook een sfeer gecreëerd die de relatieontwikkeling ondersteund. Bij het werken in een groep (wonen of dagbesteding) leidt deze grondhouding ook tot de ontwikkeling van de groep tot een veilige en zorgzame gemeenschap waarin ieder individu zich optimaal kan ontplooien. Aan de hand van een instrument voor persoonlijke feedback kunnen de deelnemers onderzoeken welke competenties ze verder willen ontwikkelen.

  • 5.De methodische aspecten van Gentle Teaching

Naast de grondhouding heeft Gentle Teaching ook een aantal methodische aspecten die in een individueel traject met een persoon kunnen worden ingezet. Dit kan ook als een gerichte interventie bij vastgelopen situaties. In deze module worden de verschillende aspecten van de methodiek behandeld, mede aan de hand van casuïstiek die door de deelnemers wordt ingebracht.

  • 6.Ontwikkeling van kwaliteit van leven

De wens om kwaliteit van leven te ervaren is de drijfveer achter het meeste gedrag van een persoon. Frustratie over een gebrek aan kwaliteit van leven wordt veelal geuit op een manier die voor de omgeving hinderlijk is. In plaats van dit verstorend gedrag als zodanig te benaderen, wordt gekeken welke relatie er is met de kwaliteit van leven van de persoon en hoe door verbetering van de kwaliteit van leven de angel uit het gedrag gehaald kan worden In Gentle Teaching is een belevingsgericht model voor kwaliteit van leven ontwikkeld dat in de training wordt toegelicht en aan de hand van casuïstiek nader wordt uitgewerkt.

  • 7.Geweldloos handelen bij escalaties

Als de frustratie bij een persoon te hoog oplopen, kan dit uitmonden in een (dreigende) escalatie. Uitgangspunt bij Gentle Teaching is dat we hier op een geweldloze manier mee om willen gaan. Dit betekent niet alleen dat we zelf geen geweld gebruiken, maar ook dat we het eventuele geweld van de ander proberen te kanaliseren en te absorberen. Dit geldt zowel voor het mentale geweld als voor het fysieke geweld. Tijdens de training worden oefeningen gedaan om dit te realiseren. Bij deze module is een tweede trainer aanwezig die gespecialiseerd is in de fysieke geweldloze weerbaarheid.

 

De training duurt in totaal 8 dagdelen. Indien de training in-company wordt verzorgd gaat de voorkeur uit naar losse bijeenkomsten van 1 dagdeel (3 uur) met een interval van ten minste 2 weken. Op die manier is er voor de deelnemers meer tijd om in de praktijk met Gentle Teaching te gaan werken en de ervaringen tijdens de bijeenkomsten terug te kunnen koppelen.  De studiebelasting tussen de bijeenkomsten is in totaal ongeveer 10 uur voor lezen van de reader en maken van uitwerkingen.  

Accreditatie is aangevraagd bij het register voor Vaktherapeuten en het Kwaliteitsregister VenV.

 

Tijdbesteding

De cursus bestaat uit vier dagen van 9.30- 16.30 uur

De tijdbelasting buiten de trainingsdagen is ongeveer 10 uur voor bestuderen van het werkboek en uitwerken van opdrachten. 

 

Afronding

Deelnemers die 75% van de tijd aanwezig zijn geweest krijgen een certificaat van deelname aan de cursus.

Er is accreditering aangevraagd voor de cursus bij het register voor vaktherapeuten en het kwaliteitsregister VenVN

 

Kosten

Kosten voor individuele deelname (in Nieuwegein) bedragen  € 395 pp, inclusief lunches en werkboek

Kosten voor een in-company training voor maximaal 20 deelnemes bedragen € 2975, inclusief werkboeken, exclusief reiskosten

Share

Copyright © 2013  Gentle Teaching Netherlands