Gentle Teaching

Internationale conferentie 

2018

 

1, 2 en 3 oktober

Breukelen, Nederland

 

klik hier voor meer informatie

Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer

 

 

kwal-van-leven

Gentle teaching en andere methodieken

Gentle Teaching pretendeert een benaderingswijze te zijn die voor iedereen een meerwaarde kan hebben voor de levenskwaliteit. Daarmee zeggen we echter niet dat hiermee andere benaderingswijzen niet ook waardevol kunnen zijn of in combinatie met gentle teaching gebruikt kunnen worden. Voor sommige mensen is een combinatie van Gentle Teaching met een andere methodiek juist zeer waardevol.ABA / DTT

Deze aanpak staat ook wel bekend als ABA ( Applied Behavioral Analysis). Dit is een manier om kinderen (meestal met een autistische stoornis) allerlei vaardigheden in kleine stapjes aan te leren

In dialoog

In dialoog is een zorgprogramma, ontwikkeld vanuit de Rijks Universiteit Groningen (Rob Wielink e.a.), voor de begeleiding van mensen met een ernstige verstandelijke handicap en ernstig probleemgedrag (SGEVG).

Active support

Het model Active Support gaat uit van een aantal algemene principes die van belang zijn voor een zo gewoon mogelijk leven

Mevissen

Liesbeth Mevissen heeft een goed uitwerkte methodiek beschreven die zich niet alleen richt op de cliënt, maar op het hele systeem rond de cliënt en op diens levenservaringen.

Affectief bewuste benadering

Uitgangspunt ligt in het bewust zijn van de cognitieve en emotionele niveau van functioneren van de cliënt en tegelijk ook bij dat van jezelf.

Presentiebenadering

De presentiemethodiek richt zich op mensen die zich door de samenleving aan de kant gezet voelen

Shalock

Volgens Shalock omvat de kwaliteit van bestaan voor mensen met beperkingen dezelfde factoren en relaties als die belangrijk zijn voor elk mens.

Competentieontwikkeling

Het competentiegericht werken richt zich vooral op de ontwikkeling van concrete kennis en vaardigheden die in het leven van alle dag noodzakelijk zijn rondom zelfredzaamheid en sociaal functioneren.

de mat

In de psychiatrie is het eerder regel dan uitzondering dat een stoornis gepaard gaat met interactieproblemen

structuur

Met name in de gehandicaptenzorg zijn nogal wat groepen waar het aanbieden van een vaste structuur centraal staat. Formeel of informeel worden deze groepen vaak ‘structuurgroepen’ genoemd.

De methode Urlings

De "methode Urlings" is vraaggestuurd en sluit aan bij de (wisselende) behoeften, belevingen en wensen van de individuele oudere cliënt met verstandelijke beperkingen.

teacch

De methodiek is opgebouwd in een zestal stappen, waarvan de 1e: het introduceren, het vertrouwd raken met de thematiek van autisme, de kern vormt.

Future Planning

Personal future planning is een werkwijze waarmee voor een individuele cliënt een ontwikkelingsplan gemaakt wordt, gericht op het realiseren van toekomstperspectieven of toekomstdromen.

Validation

Validation is een methode om met gedesoriënteerde, zeer oude mensen te communiceren en hen te helpen.

Gehechtheid

De gehechtheidstherapie is beschreven door Paula Sterkenburg en is eigenlijk een onderdeel van wat ze beschrijft als ‘Integratieve Therapie’.

Vlaskamp

Carla Vlaskamp beschrijft opvoedingsprogramma’s voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (vanaf 1993). Sindsdien heeft deze benadering een brede ingang gevonden in het gehele zorgveld.

Heycoop

De methode Heijkoop is gebaseerd op een theoretische invalshoek op menselijke functioneren en ontwikkeling waarbij het begrip ‘zelf’ een centrale rol speelt.

Warme zorg

Het begrip 'warme zorg' is afkomstig uit de ouderenzorg. Gente Teaching is een vorm van warme zorg, maar is daarmee is warme zorg nog niet gelijk aan Gentle Teaching

Copyright © 2013  Gentle Teaching Netherlands