Korte omschrijving

Volgens Shalock omvat de kwaliteit van bestaan voor mensen met beperkingen dezelfde factoren en relaties als die belangrijk zijn voor elk mens. De kwaliteit van bestaan wordt vergroot door personen in staat te stellen zelf te participeren in beslissingen die hun eigen leven betreffen. De kwaliteit van bestaan wordt vergroot door personen in hun eigen plaatselijke samenleving deel te laten nemen, hen te accepteren en respecteren en volledig te integreren (inclusie).
Dimensies van kwaliteit van bestaan met de indicatoren:

  • Emotioneel welbevinden met als indicatoren: veiligheid, spiritualiteit, geluk, vrij zijn van stress, zelfbeeld en tevredenheid
  • Interpersoonlijke relaties met als indicatoren: intimiteit, genegenheid, gezin, interacties, vriendschappen en ondersteuning
  • Materieel welbevinden met als indicatoren: eigendom, financiële zekerheid, voeding, werk bezittingen, sociaal-economische status en onderdak
  • Persoonlijke ontplooiing met als indicatoren: onderwijs, vaardigheden, persoonlijke vervulling, competentie, zinvolle activiteiten en vooruitgang
  • Lichamelijk welbevinden met als indicatoren: gezondheid, voeding, ontspanning, mobiliteit, gezondheidszorg, vrije tijd en ADL-activiteiten
  • Zelfbepaling met als indicatoren: autonomie, keuzes, beslissingen, persoonlijke controle, zelf richting kunnen geven en persoonlijke doelen en waarden
  • Sociale inclusie (erbij horen) met als indicatoren: geaccepteerd worden, status, ondersteuning/support, werkomgeving, integratie en participatie in de samenleving, rollen, bijdragen aan de samenleving
  • Rechten met als indicatoren: privacy, stemrecht, toegang, gelijke behandeling, eigendom hebben en rechten en plichten als burger.

(bron: www.spagaat.web-log.nl)

 

Vergelijking met gentle teaching

Bij Shalock staat inclusie in de samenleving centraal, terwijl gentle teaching daar geen uitspraak over wil doen. Vanuit gentle teaching gezien is de vraag of de persoon zich voldoende verankerd voelt in zichzelf en in veilige en liefdevolle relaties dat hij ook werkelijk van inclusie kan profiteren. Inclusie bevindt zich in de 4de dimensie van het proces bij gentle teaching.
Shalock gaat ervan uit dat de kwaliteit van het bestaan enerzijds bestaat uit innerlijke gevoelens en anderzijds als een product van de interactie tussen de persoon en zijn omgeving (H. Kröber, Gehandicaptenzorg, Inclusie en Organiseren. 2008 pag 37). Deze opvatting is terug te vinden in de acht dimensies van levenskwaliteit, die deels bestaan uit belevingsgerichte dimensies en deels uit omgevingsfactoren. Bij gentle teaching wordt er van uitgegaan dat ook de interactie met de omgeving leidt tot een ervaring op belevingsniveau en worden in het model voor levenskwaliteit alleen basiswaarden gehanteerd die direct duiden op innerlijke gevoelens. Hierdoor is dit model beter te gebruiken om gedrag te begrijpen als een uiting van gevoelens en verlangens en kan het beter gebruikt worden om op ondersteunende wijze de persoon te helpen bij het realiseren van levenskwaliteit.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus