Korte omschrijving

Een specifiek op autisme spectrum stoornissen afgestemde methodiek. TEACCH staat voor “Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children”. De methodiek is opgebouwd in een zestal stappen, waarvan de 1e: het introduceren, het vertrouwd raken met de thematiek van autisme, de kern vormt. De 6 stappen:
1. Wat autisme is en het vertrouwd raken met een werkelijkheid die eigenlijk niet invoelbaar is;
2. Het concreet en duidelijk vaststellen wat bij dit ene kind (dus verbijzondering) aan mogelijkheden zichtbaar zijn;
3. Het realiseren van aansluitende (dag)schema’s, ritmes, ordening/structuur voor dit ene kind;
4. De ondersteuners duidelijk maken wat ze aan kunnen treffen en hoe daar mee om te gaan, ook hier weer aansluitend bij de leefwereld van dit kind;
5. Het concreet structureren van afspraken, verantwoordelijkheden, praktische taken, (werk)schema’s en rollen;
6. Het gebruik maken van de bijzondere interesses van de cliënten zelf.

Centraal is de gedachte dat voor elke persoon met ASS-problematiek een afzonderlijke ondersteuningswijze kan worden gevonden, zonder de betrokkene vast te leggen in kant-en-klare structuren en (picto-)systemen. Zo helpt TEACCH in zelfverwerkelijking. De zes stappen krijgen vorm in drie te onderscheiden fasen: 1.Het bieden van maximale veiligheid als basis – heeft gevolgen voor ruimte, tijd, plaats en mate van concrete aanwezigheid en ondersteuning. 2.Dat wat de cliënt geleerd heeft wordt stukje bij beetje uitgebreid naar aansluitende ruimten binnen de setting. 3.Dat wat de cliënt in de ene setting heeft geleerd, uitbreiden naar alternatieve leef/werkruimten. In deze fasen kan er voor ruimte, tijd, activiteiten en hanteren van beschikbare relaties individueel gekeken worden naar mogelijkheden
(bron: www.methodieken.nl)

Vergelijking met gentle teaching

Het positieve van Teacch is het uitgangspunt dat voor iedereen afzonderlijk gekeken wordt welke omgevingsfactoren waardevol zijn en welke verstorend werken. Het probleem met teacch – gezien vanuit de visie van gentle teaching – is echter dat het accent te sterk of zelfs volledig ligt op de externe structurering. Hiermee kan wel voorkomen worden dat iemand verstoord raakt, maar hem wordt niet geleerd waar hij ondersteuning uit kan halen als er toch iets gebeurt dat het levensritme verstoord. In de nadruk op externe structurering is geen ruimte voor de ontwikkeling van persoonlijke, affectieve relaties waarin de ander steun kan vinden als er verstorende momenten in het leven zijn.

De ervaring leert dat het om te beginnen niet mogelijk is om te allen tijden te voorkomen dat er verstorende gebeurtenissen zijn en bovendien dat zelfs mensen met ernstige vormen van autisme relaties kunnen ontwikkelen met individuele begeleiders die ze vervolgens door deze moeilijke momenten geen kunnen helpen.
Het bieden van een veilige en voorspelbare omgeving is ook binnen gentle teaching belangrijk – het sluit aan op één van de acht basiswaarden van levenskwaliteit – maar het komt niet in de plaats van de affectieve relatie met de begeleiders. Bij gentle teaching vormt deze relatie het belangrijkste veilige ankerpunt voor de ander.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus