Korte omschrijving

Carla Vlaskamp beschrijft opvoedingsprogramma’s voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (vanaf 1993). Sindsdien heeft deze benadering een brede ingang gevonden in het gehele zorgveld. De centrale gedachte is gericht op het zo goed mogelijk vasthouden van ontwikkelingsmogelijkheden in relaties met (belangrijke) anderen en het daarbij passende, of voorwaardelijke agogisch klimaat en handelen. Dat geldt niet alleen kinderen, maar ook volwassenen. Er zijn twee pijlers voor in beeld gebracht: een zo helder mogelijk geordende (‘kleine stapjes’) methodiek met een strakke evaluatie naast een zo concreet mogelijke benadering van ontwikkelingsdoelen.

Voor de eerste pijler wordt een werkwijze aangeboden: aan de hand van beeldvorming ontstaat een perspectief, waarop hoofddoelen en werkdoelen worden geformuleerd, die concreet worden in activiteiten (taken en verantwoordelijkheden) met daaraan verbonden rapportage. Alleen dan is ook een evenwichtige en kwalitatieve evaluatie mogelijk.

De kwaliteit van het leven staat daarmee in het centrum van de aandacht. Vlaskamp cs. formuleren dan ook wat we als ontwikkelingsmogelijkheden kunnen zien, hoe klein ook! Daarvoor wordt de tweede pijler uitgewerkt aan de hand van de Goal Attainment Scale (GAS)*. Daardoor wordt het op detailniveau mogelijk om niet zomaar doelen te stellen, maar concretere en individueel bepaalde doelen te stellen die tenminste een zekere haalbaarheid hebben. Daarbij worden voorwaarden en uitvoering van de doelen als strategie meegenomen.

De twee pijlers vormen een stappenplan van het gehele opvoedings- / ondersteuningsprogramma: de beeldvorming (persoonsbeeld) met perspectief, hoofddoel, werkdoel, concrete activiteiten, uitvoering en rapportage, met evaluatie en terugkoppeling naar de beeldvorming. De kracht van dit stappenplan zit overigens tevens in de interdisciplinaire opzet ervan: alle betrokken deskundigen moeten wel samenwerken! De opvoedings- en ontwikkelingsgerichtheid is een kwalitatieve bril, die concreet wordt in het werkmodel en de hantering van de doelen.
(bron: www.methodieken.nl)

Vergelijking met gentle teaching

Vlaskamp geeft duidelijke beschrijvingen een aanwijzingen met betrekking tot het procesmatig werken met perspectieven, lange en korte termijn doelen. Dit is goed bruikbaar in alle 4 dimensies bij gentle teaching en daarmee zijn de methode Vlaskamp en gentle teaching aanvullend.
Ook bij Vlaskamp is de relatie tussen de begeleider en de ander belangrijk, maar er wordt hierbij geen indicatie gegeven of hiermee ook de wederkerigheid bedoeld wordt die een belangrijke eigenschap van companionship is en ook niet hoe een cliënt die angst heeft voor het contact met anderen geleerd kan worden companionship te ervaren.
Bij Vlaskamp is de opvoedings- en ontwikkelingsgerichtheid de kwalitatieve bril waarmee aan het methodisch werken met doelen invulling wordt gegeven. Bij gentle teaching is de gerichtheid op companionship en de basiswaarden van levenskwaliteit de bril waarmee aan het methodisch werken invulling wordt gegeven. Dat hoeft zeker niet strijdig te zijn aan het werken volgens de methode Vlaskamp.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus