Korte omschrijving van de affectief bewuste benadering

Een door en voor begeleiders beschreven methode waarbij de emotionele expressie – ‘Expressed Emotion’ – de kernwaarde vormt van een specifieke benadering. Uitgangspunt ligt in het bewust zijn van de cognitieve en emotionele niveau van functioneren van de cliënt en tegelijk ook bij dat van jezelf. De methode maakt duidelijk hoe je eigen emoties en cognities je functioneren zich verhouden ten opzichte van de cliënt. Daarbij worden de uitgangspunten van de grondhouding van Rogers gebruikt als referentiepunt. De benadering accentueert het ‘bewust’ zijn van je houding. Het is mogelijk om daar winst uit te halen door je nadrukkelijker te realiseren hoe je jezelf onder controle houdt (of niet, door opgelopen frustraties). Door hier meer aandacht voor te hebben en daar gericht mee om te gaan, bijv. door deze van jezelf en van de cliënt goed in kaart te brengen, wordt er meer structuur geboden in de relatie. Vaak lopen begeleiders aan tegen, of juist over hun grenzen. Deze benadering helpt om een balans te vinden in de omgang met de ander, en meer dan dat: er is de mogelijkheid om deze balans functioneel in te zetten in de begeleiding. Positieve en negatieve emoties komen nadrukkelijker in beeld. Het zelfvertrouwen van de begeleiders zal toenemen en dat heeft directe positieve gevolgen voor het welbevinden van de cliënt. Juist deze laatste heeft behoefte aan deze duidelijkheid. De benadering biedt ruimte om aan te sluiten bij andere methoden, zoals de oplossingsgerichte benadering en competentiemethode.

bron: www.affectiefbewustebenadering.nl

Vergelijking met gentle teaching

Eigenlijk is de ABB een onderdeel van gentle teaching. Ook binnen gentle teaching is het essentieel dat de begeleider aansluit op het sociaal emotionele niveau van de client en zich daarbij bewust is van zijn eigen emoties en gevoelens en hoe deze bij de cliënt overkomen.

Gentle teaching gaat echter minsten twee stappen verder. Het affectief bewust handelen binnen gentle teaching heeft nadrukkelijk tot doel om de ander te leren zich onvoorwaardelijk veilig en geliefd te voelen, en om ook op dit niveau wederkerigheid in de relatie te ontwikkelen.
Om dat mogelijk te maken is de tweede stap die in gentle teaching gemaakt dat de begeleider leert om emoties en gevoelens die de relatieontwikkeling in de weg staan (boosheid, angt, onmacht) te transformeren in emoties die de relatie bevorderen. Zie hiervoor de pagina over werken met emoties.

Binnen de abb wordt ook gewerkt met verdere doelen en perspectieven. Binnen gentle teaching wordt hier een kader voor ontwikkeld op basis van het model levenskwaliteit.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus