Gentle Management

Het is belangrijk dat de stijl van leiding geven afgestemd is op wat van de begeleiders in hun relatie met de cliënt en verwacht wordt. In deze cursus worden de belangrijkste management instrumenten behandeld en gerelateerd aan het werken met gentle teaching.

Resultaat

De deelnemers hebben inzicht in de theorie van Gentle Teaching en de psychologie van wederzijdse afhankelijkheid en in de technieken die gebruikt worden. Ze zijn in staat de wijze waarop ze teams begeleiden en de instrumenten die ze daarbij inzetten af te stemmen op de processen binnen de teams.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor leidinggevenden en gedragsdeskundigen die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van de medewerkers en het implementeren van nieuwe werkwijzen. Deze cursus wordt alleen als incompany cursus aangeboden

Tijdsbesteding

6 dagdelen

Inhoud van de cursus

De cursus bestaat uit zes modulen

 

Theoretische uitgangspunten

Behandeld worden de achtergrond van gentle teaching, de onderliggende mensvisie en visie op hulpverlening, het verschil tussen de toepassing als basisbenadering en de methodische toepassing. Ook het belang van een warme, intentionele en totale communicatie wordt behandeld. Er wordt aandacht besteed aan de meerwaarde van gentle teaching voor zowel de cliënt en als voor de begeleiders zelf en de organisatie als geheel. 

Visie als sturingsmechanisme

Begeleiders kunnen meer eigen verantwoordelijkheid nemen in de ontwikkeling van de relaties met hun cliënt en, als leidinggevenden niet aansturen op basis van regels en richtlijnen, maar op basis van de visie van de organisatie. Ook een gebruikte methodiek is niet meer dan een instrument om de visie te realiseren. De deelnemers leren de visie van de organisatie als sturingsmechanisme te hanteren en gebruikte methodieken daarin een plek te geven. 

Cultuurinterventie

Bij een visie en een daarbij bruikbare methodiek hoort ook een passende cultuur in de leefomgeving van de cliënt. De deelnemers leren de huidige cultuur te analyseren, gewenste doelen voor cultuurveranderingen te formuleren en een plan van aanpak op te stellen om de cultuurverandering in gang te zetten. 

Competentiemanagement

Om eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen is het niet alleen nodig dat een team bewust werk vanuit de visie van de instelling, maar ook dat het beschikt over de noodzakelijke competenties. Niet iedereen hoeft dezelfde competenties te hebben, maar tezamen moet het team over alle noodzakelijke competenties beschikken. Competentiemanagement is daarom een belangrijk instrument van de leidinggevende waar dan ook nadrukkelijk aandacht aan wordt besteed. 

Coachen van levenskwaliteit

In gentle teaching is een levenskwaliteitmodel ontwikkeld dat niet alleen geschikt is voor de ondersteuning van cliënt en, maar ook als instrument voor het coachen van individuele medewerkers en teams als collectief. Het model wordt uiteengezet en deelnemers leren het hanteren voor individuele coaching en teamcoaching. 

Leiderschapstijl

Niet alleen voor de begeleider, maar ook voor de leidinggevende zelf is het belangrijk om nadrukkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling. Reflectie op de huidige stijl van leiding geven, formuleren van gewenste ontwikkelingen hierin en het maken van een concreet persoonlijk ontwikkelingsplan zijn hierbij de belangrijke ingrediënten die in de cursus aan bod komen.

Certificaat

Deelnemers die alle bijeenkomsten aanwezig zijn geweest, ontvangen een certificaat van deelname 

Opgeven

Deze cursus wordt alleen incompany gegeven. Bij de invulling van de cursus wordt nadrukkelijk aangesloten bij de visie en missie van de organisatie, waardoor gentle teaching ook een instrument kan worden om de visie in de dagelijkse praktijk vorm te geven.


Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus