danny2


Gentle teaching

ik leer  je je bij mij veilig te voelen
ik leer je je door mij geliefd te voelen
ik leer je je liefdevol te voelen en te uiten
ik leer je je verbonden te voelen

Ieder mens verlangt naar een relatie waarin hij zich veilig, geliefd, liefdevol en verbonden voelt. Deze relatie noemen we in gentle teaching 'companionship'. Hoewel ieder mens naar een dergelijke relatie verlangt, zijn er veel mensen met bijzondere kwetsbaarheden die zich niet veilig, geliefd, liefdevol en verbonden voelen met anderen. Voor hen is het belangrijk dat we hen nadrukkelijk leren zich voor companionship open te stellen. We doen dit om een aantal goede redenen:

  • De eerste en meest belangrijke reden is dat we van mening zijn dat iedereen er recht op heeft zich veilig en geliefd te voelen. Als iemand deze gevoelens niet ervaart in de relatie met de hulpverlener, zullen we daar dus mee beginnen.
  • De tweede reden is dat deze relatie nodig is om iemand daadwerkelijk te kunnen ondersteunen als hij zich emotioneel of psychisch niet goed voelt. Als we hem dan niet kunnen bereiken, kan hij zich verliezen in zijn stress en dit uiten met gedrag waar mee hij zichzelf of anderen schaadt.
  • De derde reden is dat we weten dat veel gedrag dat door de omgeving als ongewenst wordt gezien, veroorzaakt wordt door angst en onzekerheid. Companionship maakt het mogelijk om deze angst en onzekerheid te verminderen en daarmee ‘ongewenst’ gedrag te voorkomen.
  • De vierde, maar even belangrijke, reden is dat het voor hulpverleners veel prettiger is om vanuit een liefdevolle relatie met mensen te werken, dan dat op een beheersmatige wijze geprobeerd moet worden het gedrag van iemand in goede banen te leiden.

Definitie en indicatoren

Gentle Teaching is een gedachtengoed dat doorlopend in ontwikkeling is en dat in verschillende culturen op een andere manier uit zal werken. Dat heeft tot gevolg dat er veel verschillende teksten zijn over Gentle Teaching met vaak net verschillende invalshoeken en accenten. Ook zien we op tal van plaatsen dat gezegd wordt dat met Gentle Teaching wordt gewerkt, terwijl dat goed beschouwd vaak slechts ten dele het geval is.

Omdat belangrijk is een gemeenschappelijk en toetsbaar kader te hebben, heeft het bestuur van Gentle Teaching International een definitie vastgesteld van wat onder Gentle Teaching wordt verstaan en er zijn in die definitie een aantal indicatoren vastgesteld die gebruikt kunnen worden om te bepalen of er daadwerkelijk met Gentle Teaching wordt gewerkt. De (Engelse) tekst kunt u hier downloaden : klik hier

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus