Interventie of benaderingswijze

Gentle Teaching kan zowel als algemene benaderingswijze worden gebruikt en als specifieke interventie. 

Algemene benaderingswijze

Als algemene benaderingswijze is Gentle Teaching eigenlijk toepasbaar bij alle doelgroepen en biedt het een meerwaarde voor de mensen die op basis van Gentle Teaching begeleid worden, als voor de begeleiders zelf.

Als Gentle Teaching als algemene benaderingswijze wordt ingevoerd is de wijze waarop dit gebeurt zeer divers. Soms doen individuele begeleiders de basistraining Gentle Teaching en proberen ze vervolgens hun team hier in mee te krijgen. In andere situaties volgt een heel team gelijktijdig de training waardoor een gezamenlijke start mogelijk is. Soms besluit de instelling Gentle Teaching in een groot deel, of zelfs de hele instelling in te voeren. In dat geval wordt vaak begonnen met een training voor de leidinggevenden en gedragskundigen, en wordt het vervolgens binnen de instellingen ‘uitgerold’ waarbij het ook mogelijk is dat eigen interne trainers worden opgeleid.

De algemene benadering omvat de volgende aspecten:

 • Een nieuwe beeldvorming over de personen
 • Gentle Teaching integreren in de basishouding van de begeleiders / ontwikkelen van de Cultuur van Hoop
 • Doelgericht toepassen van de methodische elementen van Gentle Teaching
 • Over de volle breedte werken aan Kwaliteit van Leven voor de personen
 • Gentle Teaching integreren in de persoonlijke ondersteuningsplannen van de personen
 • De persoonlijk ontwikkeling van de begeleiders

Interventie

Gentle Teaching kan als interventie worden ingezet als er sprake is van een vastgelopen situatie rond een persoon. Het gaat hierbij niet alleen om personen waarbij de problemen zich uiten in vormen van geweld, al dan niet naar de omgeving of naar zichzelf, maar ook als de problemen voor de persoon zich uiten in de vorm van depressiviteit, verdriet, blijven steken in ritueel gedrag of zich terugtrekken uit het contact met anderen.

De interventie is specifiek gericht op de ontwikkeling van companionship en op de ontwikkeling die begeleiders moeten doormaken om dat mogelijk te maken. Het ontwikkelen van de Cultuur van Hoop en het werken aan Kwaliteit van Leven worden daarbij meer als ondersteunende processen gezien dan als de kern van de interventie.

Bij de interventie wordt een meer specifiek invoeringstraject gevolg, dat er in grote lijnen als volgt uit ziet:

 • Algemene uitleg over theorie en werkwijze Gentle Teaching (aan het hele team)
 • Basistraining voor het team
 • Integratieve probleemanalyse
 • Presentatie aan het hele team
 • Perspectieven, doelen en acties formuleren
  •    voor de persoon zelf
  •    voor de eigen ontwikkeling van de individuele begeleiders
 • Uitvoering
  •    Leermomenten met de persoon plannen en uitvoeren
  •    Training (on the job) van het team
  •    individuele coaching van begeleiders
 • Indien gewenst: processen in gang zetten voor ontwikkeling Cultuur van Hoop en bevordering Kwaliteit van Leven
 • Evaluatie en bijstelling

Totale externe begeleiding 10 – 12 dagdelen (hierbij is eventuele coaching van individuele medewerkers bij stap 5 niet inbegrepen)

Gentle Teaching is erkend als goed onderbouwde interventie en als zodanig opgenomen in dedatabase erkende interventies 

Randvoorwaarden

Bij de interventie worden ook nadrukkelijker randvoorwaarden benoemd die nodig zijn om de interventie kans van slagen te geven. De belangrijkste randvoorwaarden zijn:

 • De interventie wordt begeleid door een gekwalificeerde Gentle Teaching consulent/trainer
 • De gedragskundige kan zich vinden in de uitgangspunten van Gentle Teaching
 • Als het wenselijk is om specifieke momenten in te plannen als leermoment voor de persoon, wordt hier voldoende tijd voor vrijgemaakt
 • Alle betrokken teamleden moeten de gelegenheid hebben getraind te worden in het werken met Gentle Teaching (dit kan deels door training on the job)
 • Als er teamleden zijn die vast blijven zitten in onvermogen of weerstand om met Gentle Teaching te werken, moet de leidinggevende hier verantwoordelijkheid in nemen
 • Afhankelijk van de casus moet de interventie zowel in wonen als in dagbesteding worden ingezet

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus