Doelgroepen

Oorspronkelijk was Gentle Teaching ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking en zeer moeilijk begeleidbaar gedrag. Maar nu realiseren we ons dat Gentle Teaching voor meer doelgroepen belangrijk kan zijn.

Wel zal Gentle Teaching bij alle verschillende doelgroepen op een andere manier moeten worden uitgewerkt. Zelfs binnen de hieronder geschetste doelgroepen zullen er onvermijdelijk uiteenlopende uitwerkingen van Gentle Teaching noodzakelijk zijn om iedereen goed te ondersteunen.

Matige tot ernstige verstandelijke beperking

Mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking hebben over het algemeen een laag emotioneel ontwikkelingsniveau. Het ‘IK” en de eigen verlangens staan erg centraal er is onvoldoende vermogen om vanuit empathie rekening te houden met grenzen van anderen.

Ze hebben hierin sturen en begeleiding nodig van anderen en het is bij deze begeleiding absoluut noodzakelijk dat ze zich onvoorwaardelijk veilig en geliefd voelen. Om de mensen dit te laten ervaren zal Gentle Teaching op een sterk belevingsgerichte manier worden ingezet.

Lichte verstandelijke beperking

Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico op een disharmonisch ontwikkelingsprofiel, waarbij de feitelijke leeftijd niet correspondeert met het cognitieve niveau en het sociaal/emotionele niveau. Het meest lastige is echter dat op het eerste gezicht deze mensen er vaak heel gewoon uitzien, en ook een aardige woordenschat hebben ontwikkeld.

Hierdoor zijn veel van hen regelmatig overschat en voelen ze zich afgewezen als ze niet aan de verwachtingen van anderen (of van zichzelf) konden voldoen.

Bij deze doelgroep is het belangrijk dat we communiceren op een manier waarop ze zich gezien voelen, maar tegelijk zonder verwachtingen waar ze niet aan kunnen voldoen. En waarbij we ze vooral laten ervaren dat ze er onvoorwaardelijk mogen zijn zoals ze zijn.

Psychiatrische aandoeningen

Bij mensen met een psychiatrische aandoening kan gentle teaching de ziekte zelf niet genezen. Wel kan gentle teaching ertoe bijdragen deze mensen zich als mens gezien blijven voelen en steun kunnen vinden in de aanwezigheid van anderen. 

Gentle Teaching richt zich specifiek op het herstel van de relaties met anderen en op het bieden van een leefklimaat waarin de persoon zich gerespecteerd, veilig en ondersteund voelt door de aanwezigheid van anderen. Doordat bewust op een dieper gevoelsniveau de relatie met de cliënt wordt aangegaan, is de kans groter dat de cliënt nog 'bereikt' kan worden in periodes waarin zijn ziekte de overhand lijkt te nemen. De cliënt blijft daardoor hopelijk meer toegankelijk voor geëigende vormen van behandeling. 

Ouderen

Ouderen die geconfronteerd worden met onzekerheden door vragen over het naderende levenseinde, het verlies van functies door fysieke beperkingen, het verlies van het contact met de dagelijkse realiteit door dementie, verlies van perspectief door depressie, enzovoort kunnen steun ontlenen aan de relatie die hulpverleners met hen ontwikkelen.

Vooral voor mensen die begin te dementeren is het belangrijk om door middel van Gentle Teaching contact op een dieper niveau te leggen; zonder woorden, maar vooral contact in de aanwezigheid. Dat kan mensen helpen nog in verbinding te zijn met de omgeving als de gewone communicatievormen niet meer gebruik (kunnen) worden.

In de ouderenzorg is het begrip ‘warme zorg’ geen onbekende term, maar veel verzorgenden vinden het moeilijk hier invulling aan te geven in het dagelijks werk. Gentle Teaching is een methodiek die hierbij behulpzaam kan zijn.

Speciaal onderwijs

Voor kinderen is het belangrijk dat ze van jongs af aan gewend zijn de sturing van anderen te accepteren op momenten van controleverlies, zonder dat ze zich hierbij overheerst voelen. Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt in het bijzonder voor kinderen met extra problemen, zoals een beperking, autisme, adhd, enzovoort.

Door in de opvoeding en in het (speciaal) onderwijs de veilige relatieontwikkeling centraal te stellen en daarmee de kinderen te ondersteunen in het sociaal-emotionele ontwikkeling, kunnen veel problemen later in het leven voorkomen worden. De kunst in het onderwijs is om Gentle Teaching te integreren in de dagelijkse omgang met de kinderen, zodat het geen extra taakverzwaring voor de leerkrachten wordt.

Ouders

Ouders willen van nature op een liefdevolle manier met hun kinderen omgaan. Maar dat gaat niet alle ouders even gemakkelijk af. Dat kan te maken hebben met wat ze zelf vanuit hun jeugd als opvoedingsvoorbeeld hebben meegekregen, maar ook door bijzondere problematiek van de kinderen.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus