Gentle professional

Sommigen vinden dat gentle teaching geen professionele manier van werken is omdat er onvoldoende afstand is tussen de persoon en de begeleider. Bovendien zou de begeleider door zijn emotionele betrokkenheid te zwaar belast kunnen worden. Hiermee wordt een schijntegenstelling gecreerd die noch in het belang is van de persoon, noch in het belang van de begeleider. Het is in het belang van de persoon dat hij zich geliefd voelt en het is in het belang van de begeleider dat hij zijn eigen liefdevolle gevoelens in het werk kan benutten.

Bij gentle teaching praten we daarom over een gentle professional. Deze gentle professional herkennen we aan de volgende kwaliteiten:

  • geeft de ander wat hij/zij nodig heeft: persoonlijke betrokkenheid, liefde, veiligheid en deskundige hulp
  • maakt contact met de ander van hart tot hart en handelt op basis van inzicht, kennis en ervaring
  • voelt de onmacht en het lijden van de ander en zet deze emotie om in actie om hem/haar te helpen
  • bewaakt de eigen grenzen die van de ander
  • is ook liefdevol voor zichzelf en de collega's
  • vertrouwt op de eigen innerlijke kracht.

Het eerste punt is natuurlijk het meest cruciale en meteen ook het meest ingrijpende. Vanuit de visie van gentle teaching is het essentieel dat iedereen zich veilig, geliefd, liefdevol en verbonden voelt. Als bij een persoon deze gevoelens ontbreken, moeten we daar dus beginnen. Gaan we dit uit de weg omdat we het te moeilijk vinden, dan is dat geen professionele houding. Wat verstaan wordt onder 'liefdevol' kan je bij het betreffende thema uitvoerig lezen.

 

Bewaak de grenzen

De essentie in de begeleiding is om contact met de persoon te maken op het gevoelsniveau, van hart tot hart. Tegelijkertijd moet de begeleider er echter voor zorgen dat zijn gevoelens niet met hem op de loop gaan. Inleven in het gevoel van de persoon en verbinding maken met het lijden dat deze ervaart, wil niet zeggen dat je mee moet gaan lijden. Deze verbinding moet juist de impuls zijn om tot handelen te komen. De begeleider moet daarom leren verstandig met deze gevoelens om te gaan en in het contact met de persoon te handelen op basis van inzicht, kennis en ervaring. Juist door deze combinatie kan de begeleider volledig vanuit zijn eigen kracht de persoon ondersteunen en zonodig ook door moeilijke momenten loodsen.
Zowel de persoon als de begeleider hebben ieder hun eigen grenzen. Deze moeten gerespecteerd worden. Dat wil echter niet zeggen dat de grenzen als vastliggend gezien moeten worden. Lees hierover verder bij het thema 'begrenzen of begeleiden'

Liefdevol voor jezelf en je collega's zijn is een belangrijk aspect van de gentle professional, al klinkt het misschien wat soft. In de eerste plaats betekent het dat je jezelf niet veroordeelt als je anders handelt dan je vanuit je gevoel voor je persoon of vanuit je inzicht in wat hij nodig heeft zou willen. Het heeft zijn tijd nodig om te groeien. We hebben allemaal te maken met gewoontepatronen die we niet gemakkelijk veranderen. Je leert het meest als je jezelf niet veroordeelt om dingen die je 'niet goed' doet. Constateer gewoon dat je de dingen gedaan hebt zoals je ze gedaan hebt en onderzoek hoe je het een volgende keer anders zou kunnen doen. Daar leer je meer van dan jezelf te veroordelen.

Dat geldt natuurlijk ook voor je collega's in het team. Ook zij kunnen en mogen fouten maken en het is goed als je hen op een positieve manier helpt hiervan te leren. Zorg voor elkaar in het team is net zo belangrijk als zorg voor de mensen.

Het zou een goede zaak zijn als ieder teamlid voor zichzelf formuleert waar hij of zij goed in is en waar nog aan gewerkt kan worden. Zoek dan een collega die je kan helpen bij de ontwikkelingen waar je nog aan wilt werken en maak concrete afspraken over hoe die hulp eruit kan zien.

De innerlijke kracht die ieder mens heeft is een positieve kracht die erop gericht is anderen te helpen. Als we ons irriteren aan het gedrag van anderen, een persoon, een collega, de leidinggevende, de bureaucratie enz., laten we ons uit onze kracht halen en komen we in een negatieve energie. Het lijkt soms dat we ons sterk voelen als we erg boos zijn, maar in feite hebben we dan het contact met onze eigen kracht verloren. Ons doen en laten gaat bepaald worden door factoren buiten ons en komt niet meer vanuit onszelf. Als we het niet meer erg vinden dat iets niet gaat zoals we zouden willen of als we het niet meer erg vinden om ons kwetsbaar te voelen, kunnen we weer vanuit onze eigen kracht functioneren.

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen

over deze pagina? 

klik dan hier

 

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus