Annuleringsregeling

Individuele opgave voor deelname aan cursussen geschiedt door invullen van het betreffende formulier op de website. Na ontvangstbevestiging per email geldt nog een bedenktijd van maximaal 14 dagen. Daarna is de deelnemer gehouden de factuur die later komt te betalen.
Volledige annulering is dan alleen nog mogelijk als de plaats door een ander wordt ingenomen. Als iemand onverhoopt niet aan een cursus kan deelnemen, wordt de mogelijkheid geboden bij een volgende gelegenheid mee te doen.

Voor incompany cursussen wordt een overeenkomst opgesteld die door de opdrachtgever ondertekend dient te worden geretourneerd. Na ondertekening geldt de verplichting tot betaling.

Indien een opdrachtgever binnen een termijn van vier weken voor aanvang van een geplande cursus te kennen geeft te cursus te willen verplaatsen, worden voor de verschoven dagdelen die binnen de termijn van vier weken liggen kosten (€ 300 per dagdeel) in rekening gebracht. 

Als een geplande cursus voor individuele deelnemers niet door gaat wegens te weinig aanmeldingen, worden de deelnemers hiervan tenminste twee weken voor de eerste cursus dag van op de hoogte gesteld. Als de cursuskosten al zijn betaald, wordt in onderling overleg afgesproken of deze zullen worden teruggestort of dat de deelnemer op de lijst voor de eerstvolgende cursus wordt geplaatst.

Indien een incompany cursus of andere activiteit bij een instelling door onvoorziene ernstige omstandigheden niet door kan gaan, hetzij veroorzaakt bij de Stichting Gentle Teaching, hetzij bij de instelling, wordt in overleg besloten of de reeds betaalde kosten worden teruggestort, of dat een nieuwe datum gepland wordt.

Betalingsregeling

Deelnemers voor de open inschrijving cursussen ontvangen na aanmelding via de website een factuur voor de betaling. Deze factuur kan desgewenst op naamstelling van de werkgever worden gesteld. Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden.
Voor incompany activiteiten wordt een factuur toegezonden zodra een ondertekend exemplaar van de offerte is ontvangen. De betaling dient binnen twee weken na de factuurdatum te worden verricht.

Cursusfaciliteiten

Voor cursussen voor open inschrijving verzorgt de Stichting Gentle Treaching de locatie en de catering, en de beschikbaarheid van noodzakelijke audio-visuele middelen.
Voor incompany cursussen, workshops en presentaties verzorgt de instelling een geschikte cursusruimte, de catering en de beschikbaarheid van noodzakelijke audiovisuele middelen. Zonodig kan hierover nadere afstemming plaats vinden met de Stichting Gentle Teaching.

Vertrouwelijkheid

Persoonsgegevens van deelnemers aan cursussen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden zonder voorafgaande toestemming van de betrokken personen. De persoonsgegevens die we opslaan worden gebruikt voor de verzending van de Gentle Teaching nieuwsbrief en om overzicht te hebben wie wanneer aan cursussen hebben deelgenomen.
Gegevens die we opslaan zijn alleen gegevens die door de betrokkene zelf aan ons verstrekt zijn en betreffen
- NAW gegevens
- functie en sector waar men werkzaam is

 De trainers van de Stichting Gentle Teaching hanteren een geheimhoudingsplicht voor wat betreft informatie die ze krijgen over instellingen waar ze trainingen verzorgen en over cliënten van de instelling die als casus bij deze trainingen worden ingebracht.

Van deelnemers aan trainingen wordt ook verwacht dat ze de geheimhoudingsplicht hanteren ten aanzien van voorbeelden die tijdens de trainingen door andere deelnemers worden in gebracht. 

Copyright

Op alle gebruikte leermiddelen en de leermethodiek geldt copyright. Niets van de leermiddelen mag worden vermenigvuldigd, worden vervreemd of worden gebruikt voor onderwijsdoelstellingen zonder toestemming.

De Klachtenprocedure

De Stichting Gentle Teaching streeft er uiteraard naar zorgvuldig met mensen om te gaan, goede kwaliteit te leveren en gemaakte afspraken na te komen. Dat betekent niet dat te allen tijde klachten voorkomen kunnen worden. Vanuit de uitgangspunten van gentle teaching gaan we er in eerste instantie van uit dat een klacht terecht is, tenzij het tegendeel aangetoond kan worden. Vanuit die invalshoek zullen klachten behandeld worden.

Reikwijdte

Deze klachtenprocedure is van toepassing op klachten die betrekking hebben op

 • de bejegening door medewerkers van de Stichting Gentle Teaching
 • het niet nakomen van gedane toezeggingen / gemaakte afspraken
 • onzorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie
 • ernstige afwijking van de inhoud van de cursussen ten opzicht van de schriftelijke voorinformatie en de informatie op de website

Registratie en afhandeling van de klacht

 • Een klacht dient schriftelijk of per email te worden ingediend en voorzien te zijn van naam en adres van de klager
 • De klacht wordt gestuurd naar het correspondentieadres van de stichting gentle teaching
 • Alle klachten worden namens de Stichting Gentle Teaching behandeld door de heer J.P.S. van de Siepkamp.
 • Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld
 • Binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht wordt een afspraak met de klager gepland met als doel de klager in de gelegenheid te stellen de klacht mondeling nader toe te lichten en om in gezamenlijk overleg tot een bevredigende afhandeling van de klacht te komen
 • Van dit gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt, waarin de eventueel gemaakte afspraken worden vermeld. Het verslag wordt door beide partijen ondertekend.
 • Indien de klager binnen een termijn van 14 dagen na het gesprek tot de conclusie komt dat de klacht niet afdoende is afgehandeld, kan de klager dit kenbaar maken en wordt de klacht, aangevuld met het gespreksverslag, voorgelegd aan een onafhankelijke derde, te weten mevr. Dr. E. Roelofsen.
 • De onafhankelijke derde beslist zelf of ze de klacht kan afhandelen op basis van de schriftelijk beschikbare informatie, of dat ze de klager en de Stichting Gentle Teaching wil horen.
 • De onafhankelijke derde informeert binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht de klager en de Stichting Gentle Teaching over de wijze waarop ze de klacht wil behandelen.
 • De onafhankelijke derde brengt advies uit naar de Stichting Gentle Teaching. Dit advies wordt gezien als een bindend advies.
 • Binnen 7 dagen na ontvangst van dit advies neemt de Stichting Gentle Teaching een besluit over de afhandeling. De klager wordt hierover terstond schriftelijk geïnformeerd en ontvangt daarbij tevens een kopie van het advies van de klachtencommissie.
 • De klacht en alle correspondentie worden voor de termijn van vijf jaar bewaard.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus