Gentle Teaching

Gentle Teaching

erkend als goed

onderbouwde 

interventie

 

lees meer

 

 

kwal-van-leven

Gentle teaching en andere methodieken

Gentle Teaching pretendeert een benaderingswijze te zijn die voor iedereen een meerwaarde kan hebben voor de levenskwaliteit. Daarmee zeggen we echter niet dat hiermee andere benaderingswijzen niet ook waardevol kunnen zijn of in combinatie met gentle teaching gebruikt kunnen worden. Voor sommige mensen is een combinatie van Gentle Teaching met een andere methodiek juist zeer waardevol.ABA / DTT

Deze aanpak staat ook wel bekend als ABA ( Applied Behavioral Analysis). Dit is een manier om kinderen (meestal met een autistische stoornis) allerlei vaardigheden in kleine stapjes aan te leren

Lees meer...

In dialoog

In dialoog is een zorgprogramma, ontwikkeld vanuit de Rijks Universiteit Groningen (Rob Wielink e.a.), voor de begeleiding van mensen met een ernstige verstandelijke handicap en ernstig probleemgedrag (SGEVG).

Lees meer...

Active support

Het model Active Support gaat uit van een aantal algemene principes die van belang zijn voor een zo gewoon mogelijk leven

Lees meer...

Mevissen

Liesbeth Mevissen heeft een goed uitwerkte methodiek beschreven die zich niet alleen richt op de cliënt, maar op het hele systeem rond de cliënt en op diens levenservaringen.

Lees meer...

Affectief bewuste benadering

Uitgangspunt ligt in het bewust zijn van de cognitieve en emotionele niveau van functioneren van de cliënt en tegelijk ook bij dat van jezelf.

Lees meer...

Shalock

Volgens Shalock omvat de kwaliteit van bestaan voor mensen met beperkingen dezelfde factoren en relaties als die belangrijk zijn voor elk mens.

Lees meer...

Competentieontwikkeling

Het competentiegericht werken richt zich vooral op de ontwikkeling van concrete kennis en vaardigheden die in het leven van alle dag noodzakelijk zijn rondom zelfredzaamheid en sociaal functioneren.

Lees meer...

structuur

Met name in de gehandicaptenzorg zijn nogal wat groepen waar het aanbieden van een vaste structuur centraal staat. Formeel of informeel worden deze groepen vaak ‘structuurgroepen’ genoemd.

Lees meer...

De methode Urlings

De "methode Urlings" is vraaggestuurd en sluit aan bij de (wisselende) behoeften, belevingen en wensen van de individuele oudere cliënt met verstandelijke beperkingen.

Lees meer...

teacch

De methodiek is opgebouwd in een zestal stappen, waarvan de 1e: het introduceren, het vertrouwd raken met de thematiek van autisme, de kern vormt.

Lees meer...

Future Planning

Personal future planning is een werkwijze waarmee voor een individuele cliënt een ontwikkelingsplan gemaakt wordt, gericht op het realiseren van toekomstperspectieven of toekomstdromen.

Lees meer...

Gehechtheid

De gehechtheidstherapie is beschreven door Paula Sterkenburg en is eigenlijk een onderdeel van wat ze beschrijft als ‘Integratieve Therapie’.

Lees meer...

Vlaskamp

Carla Vlaskamp beschrijft opvoedingsprogramma’s voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking (vanaf 1993). Sindsdien heeft deze benadering een brede ingang gevonden in het gehele zorgveld.

Lees meer...

Heycoop

De methode Heijkoop is gebaseerd op een theoretische invalshoek op menselijke functioneren en ontwikkeling waarbij het begrip ‘zelf’ een centrale rol speelt.

Lees meer...

Warme zorg

Het begrip 'warme zorg' is afkomstig uit de ouderenzorg. Gente Teaching is een vorm van warme zorg, maar is daarmee is warme zorg nog niet gelijk aan Gentle Teaching

Lees meer...

Copyright © 2013  Gentle Teaching Netherlands