Korte omschrijving

Het model Active Support gaat uit van een aantal algemene principes die van belang zijn voor een zo gewoon mogelijk leven:
- deelnemen aan de samenleving
- een netwerk van relaties hebben, waaronder familie en vrienden
- deze relaties moeten van langere door zijn (continuïteit)
- de kans krijgen om ervaringen op te doen en te leren
- keuzemogelijkheden hebben en controle over het eigen bestaan
- een zekere status krijgen en gerespecteerd worden
- behandeld worden als een individu
Het model is ontwikkeld om de benodigde structuur te bieden om mogelijkheden tot ontwikkeling te brengen. Het model bestaat uit vier onderdelen:
1. activiteiten en ondersteuningsplanning (week- of dagprogramma)
2. gelegenheidsplanning (kansen scheppen)
3. trainingsplannen (met betrekking tot het aanleren van vaardigheden)
4. individuele plannen (te vergelijken met de zorgplannen)
Belangrijk doel in de active support is om het afhankelijkheidsgevoel van de persoon te doorbreken door mensen zoveel mogelijk dingen die ze zelf kunnen ook zelf te laten doen, of hen dit te leren.
In de methode wordt veel aandacht besteed aan het methodisch werken van de begeleider: goed formulieren van (smart) doelen, rapportage aan de hand van de doelen, evaluaties, enz.
(bron: Ruud Geus. Persoonsgerichte planning en active support. Uitgave NGBZ 2006)

Vergelijking met gentle teaching

De active support lijkt ervan uit te gaan dat de hoogste vorm van zelfverwerkelijking ligt in het ontwikkelen van vaardigheden om onafhankelijk van anderen allerlei taken en activiteiten te kunnen doen. Hierdoor kan de schijnbare ontwikkeling van onafhankelijkheid leiden tot (verdergaande) sociaal emotionele eenzaamheid. In wezen wordt de persoon hierdoor voor zijn sociaal emotionele welbevinden steeds afhankelijker van anderen, maar hem wordt niet geleerd hier een veilige en liefdevolle relatie mee aan te gaan. Dit laatste gebeurt nadrukkelijk binnen gentle teaching.
Active support kan binnen gentle teaching passen in de 4de dimensie, mits er een goede basis gelegd is door te werken in de onderliggende drie dimensies. Daarin verschilt active support niet van het competentiegericht werken. Het strakke methodische in active support kan begeleiders wel handvatten geven voor hun handelen, maar kan hen afhouden van het intuïtieve werken dat bij gentle teaching ook in de 4de dimensie belangrijk is.

Contactformulier

contact

Aanmelden @bulletin

 

Aanmelden cursus